Фото без опису

В рамках Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки (далі – Стратегія) розпочинається розробка Плану реалізації Стратегії на період  2021-2023 роки (далі – План реалізації).

Основною частиною Плану реалізації стане каталог проектних  ідей, які будуть спрямовані на впровадження 3-х ключових напрямів Стратегії:

      1. ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована.

      2. ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані.

      3. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура.

У   зв’язку   з   цим,   Департаментом   регіонального розвитку обласної  державної  адміністрації  (далі  –  Департамент)  спільно  з  Черкаською  агенцією  регіонального  розвитку  (далі  – Агенція) оголошується збір проектних ідей до Плану реалізації.   Запрошуємо  Вас долучитись  до   цього  процесу  та запропонувати проектні ідеї, які можуть бути впроваджені протягом першого  середньострокового       періоду  реалізації  Стратегії.

      Звертаємо особливу увагу на наступні моменти:

1) проектні  ідеї  мають бути подані в рамках  стратегічних,  операційних  цілей та завдань, визначених Стратегією;

2) проектні ідеї повинні бути оформлені за  встановленою  формою та відповідати  методичним  рекомендаціям   щодо   подачі  проектних   ідей до Плану реалізації.

Для  керівництва  в  роботі  та  методичного  супроводу  при  оформленні  проектних ідей надаємо наступні матеріали, згідно з додатками:

1.  Форма   пропозиції   ідеї   проекту   до   Плану  реалізації.  

2.  Критерії відбору проектних ідей до Плану реалізації.

3.  Перелік стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії.

              

 

                                                                                                                                                                              Додаток 1

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ до Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2023 роки

 

Ваші контакти:

Прізвище Ім’я По-батькові:

 

Телефон (стаціонарний і мобільний):

 

Електронна адреса:

 

Номер і назва завдання:

Назвіть завдання зі Стратегії розвитку Черкаської області, якого стосується проектна ідея.

 

Назва проекту:

Назва проекту повинна відображати його зміст, використовуючи настільки мало слів, наскільки це можливо.

 

Цілі проекту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту.

 

Територія, на яку проект матиме вплив:

Зазначте, в яких населених пунктах чи районах області має здійснюватись проект.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Зазначте, яка кількість населення яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту.

Стислий опис проекту:

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто внаслідок реалізації проекту.

 

 

 

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені тут у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований проект.

 

 

 

Ключові заходи проекту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів.

 

 

 

Період здійснення: 

з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

2021

2022

2023

Разом

 

 

 

 

Джерела фінансування:

Перерахуйте джерела фінансування проекту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо).

 

 

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

 

Додаток 2

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРОЕКТНИХ ІДЕЙ ДО ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ:

 1. Проектні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди.
 2. Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа.
 3. Термін реалізації проекту – не більше як 3 роки (2021 – 2023 роки).
 4. Проектні ідеї повинні відповідати одному з шести ключових завдань регіонального розвитку:
  1. відповідати принципам смарт-спеціалізації;
  2. скорочувати внутрішньорегіональні дисбаланси розвитку завдяки підтримці менш розвинутих територій та територій з проблемами розвитку (через використання економічних стимулів та інструментів, інструментів розвитку сільських територій);
  3. стимулювати розвиток міст (полюсів економічного зростання) та їх взаємодію з прилеглими територіями (реалізовуючи заходи з розбудови та зміцнення економічної інфраструктури міст);
  4. підтримувати функціональну взаємодію мереж малих міст та примножувати їх роль у розвитку регіону (заходи із вирішення спільних проблем ЖКГ, зайнятості, інженерної інфраструктури);
  5. забезпечувати регіональну доступність (право громадян мати можливість зайнятості, отримання публічних послуг, культурного розвитку і соціальних пільг незалежно від місця проживання), що передбачає заходи із розвитку фізичної інфраструктури, телекомунікації, запобігання міграції населення з регіону тощо; 6) Забезпечувати міжрегіональну співпрацю Черкаської області.
 5. Подібний проект ще не реалізовувався на відповідній території.
 6. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проекту.
 7. Проектна ідея має бути представлена у формі, що додається.
 8. Проектна ідея стосується одного завдання із Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2027 року.

Додаток 3

 

Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2027 роки

 

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

Стратегічна ціль 1 

ЕКОНОМІКА:

високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована

 

1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем

1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок

1.1.2. Створення інструментів та механізмів підтримки підприємницької діяльності, в т.ч. фінансової

1.1.3. Стимулювання розвитку креативних індустрій

1.1.4. Підтримка та розвиток виробництва нішевої продукції в сегменті малого і середнього агробізнесу

1.2. Інтернаціоналізація бізнесу

1.2.1. Розвиток експортного потенціалу

1.2.2. Розвиток інфраструктури залучення інвестицій

1.2.3. Розвиток інструментів та механізмів залучення інвестицій

1.3. Маркетинг і брендинг територій

1.3.1. Формування позитивного іміджу регіону

1.3.2. Створення та просування місцевих брендів

1.3.3. Популяризація локального продукту

1.4.  Розвиток інноваційного сектору в економіці регіону

1.4.1. Формування інституційних умов для розвитку інноваційної інфраструктури

1.4.2. Розвиток потенціалу в інноваційній діяльності

1.4.3. Створення стимулів та інструментів розвитку науковоінноваційного співробітництва з сектором регіональної економіки

 Смарт-спеціалізація регіону С.1 Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування

С.1.1. Технології переробки сільськогосподарської продукції

С.1.1.1. Стимулювання співробітництва та партнерства регіонального бізнесу і науки в сфері технологій переробки сільськогосподарської продукції

С.1.1.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології переробки сільськогосподарської продукції

С.1.2. Технології просування сільськогосподарської продукції

С.1.2.1. Стимулювання

співробітництва та партнерства науки і бізнесу регіону в сфері технологій просування продуктів переробки сільськогосподарського походження

С.1.2.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології просування сільськогосподарської продукції

С.1.3. Якість та безпека харчових продуктів

С.1.3.1. Стимулювання

співробітництва та партнерства науки і бізнесу регіону в харчових технологіях

С.1.3.2. Інтеграція досліджень та інновацій в харчові технології заради високої якості та безпеки продуктів харчування

Смарт-спеціалізація регіону С.2

Розвиток ІТ-галузі та інформаційнокомунікаційних технологій

С.2.1. Інновації інформаційнокомунікаційних технологій в секторі регіональної економіки

С.2.1.1. Стимулювання розробки навчальних симуляторів (імітаторів) в поєднанні з технологіями віртуальної, доповненої реальності, штучного інтелекту та автоматизації процесів для сектору регіональної економіки

Стратегічна ціль 2  ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані 

2.1. Висока якість управлінських кадрів

2.1.1. Формування ефективної системи управління регіональним розвитком

2.1.2. Підвищення професійних якостей місцевих управлінців

2.2. Якісна система освіти

2.2.1. Впровадження інноваційних технологій навчання в початкову та середню школи

2.2.2. Модернізація системи професійно-технічної освіти в регіоні

2.2.3. Впровадження дуальної освіти в секторі вищої освіти

2.2.4. Посилення кадрового потенціалу надавачів освітніх послуг

2.2.5. Сприяння економічній активності та створення нових

         

 

 

 

можливостей для розвитку і самореалізації населення регіону незалежно від статі, віку та місця проживання

 

2.3. Ефективна система охорони здоров’я

2.3.1. Підвищення кваліфікації медичного персоналу

2.3.2. Популяризація здорового способу життя населення

 

2.3.3. Впровадження новітніх практик й технологій профілактики захворювань цивілізації

2.4. Посилення регіональної згуртованості та взаємодії

2.4.1. Створення можливостей для співробітництва регіонів у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень

2.4.2. Стимулювання співробітництва територіальних громад

 

2.4.3. Заохочення мешканців громад до участі у вирішенні питань місцевого розвитку

 

2.4.4. Посилення спроможності інститутів громадянського суспільства

 

2.4.5. Розвиток та підтримка молодіжних розвиткових, спортивних ініціатив

 

2.4.6. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб

Стратегічна ціль 3

ВИСОКА ЯКІСТЬ

ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура

 

3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля

3.1.1. Впровадження комплексних систем моніторингу стану довкілля

3.1.2. Запровадження сучасних механізмів поводження з відходами

3.1.3. Розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття

3.1.4. Покращення стану водних об’єктів

3.2. Безпека населення та територій

3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій

3.2.2. Запровадження сучасних систем оповіщення та систем безпеки населення

3.3. Розвиток і модернізація  інфраструктури

3.3.1. Підвищення транспортної доступності, розвиток логістичного потенціалу регіону

3.3.2. Розвиток цифрової інфраструктури

 

 

3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

 

3.3.4. Формування інклюзивноорієнтованого простору та рівних можливостей

3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т.ч. інклюзивноорієнтованої

 

3.3.6. Вдосконалення мережі центрів надання адміністративних послуг при органах місцевого самоврядування

3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону

3.4.1. Впровадження сучасних стандартів управління розвитком територій громад

 

3.4.2. Впровадження електронних інструментів відкритості влади та прозорості використання ресурсів громад

3.4.3. Впровадження цифрових технологій