Фото без описуМи пропонуємо:

• стабільну зарплату та соціальнезабезпеченнязгіднодіючогозаконодавства;

• професійнупідготовку за міжнародними стандартами;

• перспективу кар'єрного росту та професійнийрозвиток.

Для того, щобпочатислужити в поліції потрібно прийняти участь у конкурсі. Конкурс складається з окремихетапів, для кожного з якихвстановленопрохідниймінімум. Кандидатизапрошуються на наступнийетаплише за умовиуспішногопроходженняпопереднього.

Етапи конкурсу:

1. Заявка на участь у конкурсі. Заповнення анкети та надання необхідних документів.

Створюючи анкету, кандидат обирає:

- вакансію, що цікавить;

- регіон, у якому бажає працювати.

Базовівимоги до кандидатів на службу в поліції:

- громадянствоУкраїни;

- віквід 18 років;

- повнасередняосвіта;

- виконання умов щодокандидатів, передбаченихзаконодавством: ЗУ «Про очищеннявлади» та пп. 2-5 ч. 2 ст. 61 ЗУ «Про Національнуполіцію».

Для кожної посади можуть бути передбаченідодатковівимоги. Вимоги до кандидатівбудутьзазначені в оголошенні про проведення конкурсу на відповіднувакансію.

Для участі в конкурсінеобхіднопідготуватинаступний пакет документів:

- письмовузаяву про участь у конкурсі, у якійтакожзазначається про надання особою згоди на проведенняспеціальноїперевіркивідповідно до Закону України "Про запобіганнякорупції" і на обробкуперсональнихданихвідповідно до Закону України "Про захистперсональнихданих";

- копію паспорта громадянинаУкраїни(при собіматиоригінал);

- ідентифікаційний номер;

- особовакарткавизначеногозразка;

- анкета;

- автобіографія;

- фотокартки 9х12 см, 3х4 см;

- декларація за попереднійрік, визначена ЗУ «Про запобіганнякорупції»;

- копіїтрудової книжки (за наявності);

- копіїдокументів про освіту;

- копіївійськового квитка чипосвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’занихабовійськовослужбовців);

- медичнадовідка про стан здоров’я.

2. Тестування.Оцінкарівнялогічного й аналітичногомисленнятапрофесійнихзнань.

Етапможескладатись з одного абодекількохкомп'ютернихтестів, залежновід того, на яку посаду проводиться конкурс. Тестуваннязагальнихнавичок - цеелектронний тест, направлений на оцінку у кандидатіврівнялогічних, вербальних та аналітичнихздібностей. Професійний тест включаєперевіркузнаннязаконодавства, щорегулюєслужбовудіяльність на обранійпосаді, в тому числі на знанняКонституціїУкраїни, ЗУ «Про Національнуполіцію», ЗУ «Про запобіганнякорупції». Згідно Наказу МВС №1631 від 25.12.2015 до наступнихетапів конкурсу допускаютьсякандидати, якіотримали 25 та більшебалів за кожний з тестів.

Спецільна перевірка:Стосовно кожного кандидата проводиться перевіркащодообмежень, пов'язанихізприйняттям на службу до поліціїзгідно ЗУ «Про Національнуполіцію», ЗУ «Про запобіганнякорупції» та ЗУ «Про очищеннявлади».

3. Медичне обстеження.Медичнийогляд з метою встановленняпридатностікандидатів за станом фізичного та психічногоздоров'я. Служба в поліції потребує високого рівня фізичного розвитку, сили й витривалості та відповідних рис психологічного профілю, тому до кандидатів виставлені особливі вимоги щодо стану здоров′я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних особливостей. Відповідність стану кандидатіввимогам до посади визначаєвійськово-лікарськакомісія (ВЛК). Огляд ВЛК включаєфізичне іпсихологічнеобстеження та передбачаєоглядлікарями-спеціалістами, проведенняаналізів та тестів, отриманняелектрокардіограми (ЕКГ) та флюорографії. Медичнийогляд проводиться у лікувальних закладах МВС УкраїнивідповідноНаказу МВС № 285 від 03.04.2017 «Про затвердження Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС.

4. Перевірка рівня фізичної підготовки.Вправи на силу та витривалість.

Фізичнапідготовкакандидатів до служби в поліціїрегулюєтьсяНаказом МВС № 90 від 09.02.2016. Під час тестуваннякандидатиздаютьнормативи:

чоловіки:- комплексна силовавправа;

- біг на 100 м (абочовниковийбіг за умови, щотестування проходить при температуріповітрявід -10 до -1);

- біг на 1000 м.

жінки:- згинання та розгинання рук в упорілежачи;

- біг на 100 м (абочовниковийбіг за умови, щотестування проходить при температуріповітрявід -10 до -1);

- біг на 1000 м.

Рівеньфізичноїпідготовкимаєвідповідати результату «задовільно» абовище за кожний з нормативів.

5.Психологічне тестування.Визначенняпсихологічного портрету кандидата та проведення з ним інтерв′ю.

Тест загальнихнавичокскладається з питань з варіантамивідповідей, для йогопроведення не потрібноспеціальноїпідготовки.

Психологічнетестуванняособистісних характеристик (психологічний тест) проводиться з метою виявлення рис, типу характеру, стилю поведінки кандидата, визначенняйогоемоційного стану, придатності до служби в умовахпідвищеногопсихологічногонавантаження. Результатипсихологічного тесту не впливають на рейтинг кандидата та маютьрекомендаційний характер і враховуютьсяполіцейськоюкомісією при прийняттірішення за результатами всіхетапів конкурсу. Післяпсихологічноготестування проводиться інтерв′ю за участюпредставниківпсихологічноїслужби, підрозділувнутрішньоїбезпеки та представникаслужби, в якувідбирається кандидат (зазначеніпредставникивключені в робочігрупи).

6. Співбесіда з поліцейською комісією.Оцінкавідповідності кандидата вимогам до посади.

Під час співбесідиполіцейськакомісіяспілкується з кандидатом, вивчаєнаданіматеріали та результатипопередніхетапів конкурсу. Кандидати, рекомендованіполіцейськоюкомісією до служби, включаютьсядо рейтингу в межах кількостінаявнихвакансій. Рейтинг будується на результатах тестуваннязагальнихнавичок, професійного тесту та оцінкирівняфізичноїпідготовкикандидатів. Інформація про переможців конкурсу публікується на сайтіНаціональноїполіції не пізнішенаступного дня післяпідписання протоколу засіданняполіцейськоїкомісії.

7.Спеціальна перевірка.Перевіркавідомостей про кандидатівщодоіснуванняобмежень, пов'язанихізприйняттям на службу до поліції.

Послідовністьетапів та їхзмістможезмінюватисьзалежновід посади, на якуоголошується конкурс. Процедура проходження конкурсу для конкретної посади описується в оголошенні про проведення конкурсу.

 

Процесвідбору до НаціональноїполіціїУкраїнирегламентований ЗУ «Про Національнуполіцію» ст.47-57 та наказом МВС № 1361 від 25.12.2015.

Інформація щодо відкритих конкурсів на службу в поліцію на сайті: https://nabir.np.gov.uaта за телефоном: (067) 559-85-26, (067) 554-66-93.

 

         Стань частиною команди. Зроби свій вклад в майбутнє!