ЗАЯВА

 ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

документу державного планування –

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА ЛІПЛЯВЕ ЛІПЛЯВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЗАМОВНИК

Ліплявська сільська рада

 

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Генеральний план села є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

При розробленні генерального плану враховується Генеральна схема планування території України, проєкт «Схема планування території Черкаської області», розроблений Українським державним науковим-дослідним інститутом проєктування міст «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя у 2002 році, Стратегія розвитку Черкаської області на період 2020-2027 рр. (Черкаська обласна державна адміністрація, 2020 р.), Стратегія розвитку Ліплявської об’єднаної територіальної громади до 2025 року (Ліплявська сільська рада, 2018 р.), а також стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Генеральний план села Ліпляве розроблено на виконання рішення №12-4/VII Ліплявської сільської ради від 21.06.2018 р. року «Про надання дозволу щодо внесення змін до генерального плану з коригуванням меж населеного пункту та плану зонування території села Ліпляве Канівського району Черкаської області», згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою визначення територіального розвитку на проєктний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації села Ліпляве обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови населеного пункту (необхідність розробки генерального плану також обумовлена змінами, які відбуваються в соціально-економічному розвитку території Черкаської області та країни в цілому).

 

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

 

Розроблення Генерального плану села Ліпляве передбачає аналіз існуючого використання земель та формування проєктних рішень для всієї території населеного пункту. Проєктні рішення генерального плану охоплюють усі види господарської діяльності, які провадяться на території населеного пункту та пов’язані з використанням земельного ресурсу. Для реалізації окремих видів діяльності та розміщення певних об’єктів законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині визначення можливих ділянок їх розміщення та дотримання планувальних обмежень, що такі об’єкти можуть створювати (санітарно-захисних зон, охоронних зон) з дотриманням режимів господарської діяльності в їх межах, що визначаються законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

Наявність видів діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, на території села буде уточнена під час формування опорного плану території села. Необхідність впровадження на перспективу видів діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, буде визначена у ході розроблення загальної стратегії просторового розвитку села та проєктних рішень генерального плану.

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до проєкту генерального плану є: забезпечення нормативних рівнів забруднення повітря, оптимізація системи поводження з твердими побутовими відходами; необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної інфраструктури (централізоване водопостачання та водовідведення, зливова каналізація, модернізація та розвиток систем теплопостачання); вирішення питань у сфері управління земельними ресурсами; модернізація та розвиток транспортної інфраструктури; забезпечення достатнього рівня озеленення населеного пункту.

 

Напрямками охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проєктних рішень генерального плану є: виділення ділянок для створення санітарно-захисних та охоронних зон з метою забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності сельбищних, комунальних та проєктних ландшафтно-рекреаційних територій; визначення принципових напрямків поводженням з твердими побутовими відходами на розрахунковий період реалізації проєкту; зменшення техногенного навантаження на ґрунтове середовище; забезпечення населення якісною питною водою відповідно до санітарних вимог; розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення, зливової каналізації; збереження природоохоронних територій; забезпечення необхідною кількістю установ та організацій обслуговування для створення сприятливих умов для життя та відпочинку населення.

 

До сфери охоплення СЕО проєкту генерального плану відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проєктних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проєкту генерального плану здійснюється для території що проєктується, яка визначається проєктними межами населеного пункту.

 

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

 1. Основні показники: існуюча площа населеного пункту складає близько 610,0 га, проєктна – близько 653,0 га.

Одною з вимог замовника було введення в проєктні межі населеного пункту ділянок загальною площею близько 43,0 га з метою об’єднання відокремлених ділянок житлової забудови, що знаходяться поза межами села, та формування компактної межі, яка пов’яже розрізнені анклави.

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних зон:

–  житлово-громадської зони;

–  рекреаційного призначення.

Розвиток житлово-громадської зони на розрахунковий строк в генеральному плані намічений на площі 11,0 га під індивідуальну садибну житлову забудову для нового населення та черговиків на декількох ділянках дисперсно розташованих в існуючих межах села та поза нею.

Розвиток громадської забудови села генеральним планом передбачено шляхом створенням окремих центрів місцевого значення в структурі кварталів проєктної та існуючої  житлової забудови загальною площею 4,0 га. Проєктом пропонується реалізувати потреби в будівництві клубної установи та центру дозвілля із бібліотекою на ділянці проєктної громадської забудови по вулиці Смолякова. Обов’язкове будівництво станції екстреної медичної допомоги із приміщенням реабілітаційного призначення та аптекою слід розмістити на ділянці існуючої лікарні-амбулаторії по вулиці Гайдара.

Також планується будівництво ще одного корпусу (розширення) вже існуючого дитячого дошкільного закладу та міжшкільного навчального комбінату (за рахунок існуючих шкільних територій).

Серед іншого по вулиці Шевченка в проєктній громадській забудові мають розміститися ринковий комплекс, магазини, підприємство громадського харчування, готель, майстерні побутового обслуговування, виробничі підприємства централізованого виконання замовлень тощо. Частково ці заклади можуть бути розміщені у проєктній громадській забудові по вул. Канівській.

Розвиток промислово-складської зони села проєктом не намічався з огляду на наявність великого резерву під цю функцію в урочищі «Дубрава» поза межами села.

З огляду на роль села та суміжних територій в регіональній схемі планування як зони відпочинку, проєктом намічена зона короткочасного відпочинку біля води – пляж площею 1,0 га у самій західній частині села, на березі каналу Кривий.

Прогнозна чисельність населення на строк реалізації генерального плану згідно з демографічним прогнозом становитиме 2,0 тис. осіб, що на 0,04 тис. більше за існуючу кількість населення, яка становить 1,96 тис. осіб.

 

2.   Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проєктні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проєкту Генерального плану села Ліпляве передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проєктних рішень Генерального плану як на окремі компоненти довкілля (атмосферне повітря, ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, рослинний і тваринний світ), так і на комплексні умови території – мікроклімат та ландшафти, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення.

В більшій мірі стратегічна екологічна оцінка буде спрямована на виявлення та аналіз потенційних екологічних наслідків, пов'язаних із запропонованими змінами функціонального використання територій, та основні проєктні рішення з розвитку інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту, передбачені містобудівної документацією. На основі оцінки запропонованих рішень проєкту буде проведено аналіз потенційних кумулятивних впливів, розглянуті заходи для пом'якшення та запобігання потенційних негативних наслідків реалізації окремих проєктних рішень на міське середовище, природні комплекси, санітарно-гігієнічні умови проживання населення.

Серед ключових наслідків реалізації проєктних рішень генерального плану доцільно виділити:

 • вплив на атмосферне повітря: по мірі реалізації рішень з реконструкції/будівництва вуличної мережі та нової автодороги очікується більш рівномірне розподілення транспортних потоків по всій території населеного пункту та зменшення інтенсивності транспортного руху в окремих його частинах, а також генеральним планом передбачається формування природніх зелених та штучних екранів уздовж головних вулиць;
 • вплив на ґрунти та підземні води: проєктним рішенням передбачається закриття кладовищ традиційного поховання (кладовища мають резерв для захоронення, однак санітарно-захисні зони від них розповсюджується на житлову забудову) та пропонується розміщення на ділянці за межами села біля лісу проєктної ділянки нового кладовища загальною площею близько 0,84 га (в продовженні вул. Франка між селами Ліпляве та Келеберда).
 • вплив на поверхневі та підземні води: проєктними рішеннями  передбачається розвиток системи дощової каналізації, що забезпечить відведення поверхневого стоку з територій існуючої житлово-громадської забудови, так і комунальних територій. Будівництво локальних очисних споруд дощової каналізації дозволить запобігти забрудненню поверхневих водотоків;

Проєктні рішення стосовно оптимізації системи водовідведення, за умови їх реалізації, покликані зупинити вірогідне потрапляння недостатньо очищених стічних вод до водних об’єктів населеного пункту та до верхніх водоносних горизонтів.

Містобудівні пропозиції щодо визначення меж прибережної захисної смуги, які надаються в проєкті ДДП створюють умови для дотримання режиму обмеженого господарського використання у межах прибережних захисних зон водних об’єктів села.

 • вплив на ґрунти та земельні ресурси: проєктні рішення щодо рекультивації порушених ділянок на території села, таких як стихійні звалища твердих побутових відходів та інші порушені ділянки, позитивно вплинуть на ґрунтове середовище та дозволить залучити додаткові земельні ділянки до господарського використання.

В проєктних рішеннях ДДП будуть розглянуті конкретні пропозиції щодо поводження з твердими побутовими відходами, які ґрунтуються розрахунках проєктного обсягу їх накопичення та аналізі регіональних тенденцій у даній сфері.

Виконання повного комплексу заходів з інженерної підготовки території, передбаченого ДДП, дозволить зменшити ділянки, де відбуваються процеси підтоплення, що в цілому матиме позитивний вплив на формування середовища населеного пункту та покращить санітарно-гігієнічні умови території.

 • вплив на біорізноманіття: реалізація проєктних рішень щодо створення ландшафтно-рекреаційних зон матиме позитивні наслідки для збереження та збагачення біорізноманіття.

Проєктними рішеннями передбачається формування зелених насаджень усіх категорій на території села відповідно до вимог держаних будівельних норм, ландшафтних особливостей території, просторової та естетичної доцільності.

 • щодо охорони здоров’я населення: ДДП передбачає оптимізацію закладів охорони здоров’я з доведенням їх кількості до нормативних показників з урахуванням радіусів обслуговування проєктних об’єктів.

Подальший розвиток та оптимізація мережі зелених насаджень різних категорій на території населеного пункту - віднесені проєктними рішеннями до основних завдань генерального плану села, що матимуть позитивні наслідки для здоров’я населення села Ліпляве.

 

 1. Для територій з природоохоронним статусом

Проєктні рішення Генерального плану села Ліпляве враховують вимоги чинного законодавства щодо використання та охорони відповідних територій, зокрема прибережної захисної смуги невеликих водойм у межах населеного пункту та територій природно заповідного фонду, а саме:

 • ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Тарасів обрій, створеного на території Прохорівського лісництва на площі 405,0 га Постановою Ради Міністрів УРСР від 18.01.1990 року № 4 (Указом Президента України від 11.04.2019 № 140/2019 площу заказника було збільшено на 311,0 га шляхом включення до його території земель державної власності, у тому числі 209,0 га, які перебувають у постійному користуванні державного підприємства «Золотоніське лісове господарство», та 102 гектарів земель запасу природоохоронного призначення на території Канівського району Черкаської області);
 • ботанічного заказника місцевого значення «Гайдарове» площею 0,5 га, розташованого біля с. Ліпляве, створеного рішенням Черкаської обласної ради від 03.07.2002 р. № 3-8. Зобов’язання щодо забезпечення охорони та збереження території заказника покладено на Ліплявську сільську раду територіальної громади.

В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Генерального плану села Ліпляве має буде виконано оцінку відповідності проєктних рішень Генерального плану вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотриманні режиму природоохоронних територій.

 

 1. Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Зважаючи на географічне положення села Ліпляве транскордонні наслідки реалізації проєктних рішень Генерального плану села Ліпляве для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

Зважаючи на комплексність рішень проєкту документу державного планування - Генерального плану с. Ліпляве Черкаської області, що обумовлені необхідністю розвитку житлової та громадської забудови, господарського комплексу, інженерно-транспортної мережі, оцінка виправданих альтернатив проєктних рішень відбувається в процесі розробки проєкту, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою документу державного планування є його незатвердження. Відповідний сценарій буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проєктні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проєкту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язку з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проєктних чинників.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту генерального плану села Ліпляве може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру проєктних рішень та методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

Для підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку передбачається використовувати наступну інформацію: статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я. Окрім того, будуть проаналізовані доступні дані моніторингових спостережень, що здійснюються в рамках програм державного моніторингу навколишнього середовища на локальному та регіональному рівні, використані дані структурних підрозділів Черкаської обласної державної адміністрації, дані ДНВП «Геоінформ України.

 

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проєктних рішень Генерального плану села Ліпляве на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших населених пунктах України або світу, у першу чергу щодо:

 • оптимізації планувальної організації комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;
 • трансформації та розвитку транспортної мережі з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту  та дотримання нормативних санітарних розривів;
 • розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;
 • забезпечення дотримання режиму природоохоронних територій у межах села;
 • підвищення ефективності системи санітарного очищення території населеного пункту;
 • проведення реконструкції комунальних систем та об’єктів тепло-, електро- і водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій та використання відновлювальних джерел енергії задля заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів.

Окрім того, повинні бути враховані затверджені нормативно-правовими актами України заходи визначені законодавством та нормативно-правовими актами щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

 1. зміст та основні цілі генерального плану села Ліпляве, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;
 3. характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
 4. екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються генерального плану села Ліпляве;
 5. зобов’язання/вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються генерального плану села Ліпляве, а також шляхи врахування таких зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного планування;
 6. опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 7. заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання генерального плану села Ліпляве;
 8. обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;
 9. заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання генерального плану села Ліпляве для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10. розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану села Ліпляве.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проєктних рішень генерального плану з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту є невід’ємною складовою генерального плану.

 

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Генерального плану села Ліпляве подаються до:

Ліплявська сільська рада

19020, Черкаська обл., Канівський р-н,

с. Ліпляве, вул.Центральна, 2

Відповідальні особи:

          Миненко Володимир Борисович 

(контактні дані: silradaliplava@gmail.com; тел.: (04736) 93-2-24)

 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати публікації та оприлюднення даної заяви.